ผู้นำ อช./ อช.

ผู้นำ อช./ อช.

งานอาสาพัฒนาชุมชน

งานอาสาพัฒนาชุมชน เป็นงานที่แสดงถึงความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้น ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล

ความเป็นมาอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2512 ครม. มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2512 ทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ รวม 100 คน
พ.ศ. 2515 ขยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชนออกไปทุกจังหวัด (70 จังหวัดในขณะนั้น)
พ.ศ. 2519 ขยายการดำเนินงานออกไปในทุกตำบลที่เปิดเขตพัฒนา
พ.ศ. 2525 ให้คัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น อช. หมู่บ้านละ 2 คน ครบทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และจัดตั้งสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย จดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชน ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
พ.ศ. 2547 ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547 เพิ่ม อช.หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน และผู้นำ อช. ตำบลละ 2 คน โดยคำนึงถึงจำนวนสัดส่วนชายหญิงใกล้เคียงกัน โดยผู้นำอช.ได้รับค่าตอบแทนปีละ 4 งวด (รอบไตรมาส) งวดละ500 บาท/คน จำนวน อช./ผู้นำอช.
(พ.ศ.2549-2550) จำนวน อช. 276,192 คน ผู้นำ อช. 13,550 คน และผู้นำ อช.ที่ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน พ.ศ.2547–2549 จำนวน 2,214 คน

10 ภารกิจสำคัญของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

1. สำรวจข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.

2. จัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน

3. ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน

4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. ส่งเสริมอาชีพและ OTOP ชุมชน

7. การส่งเสริมทุนชุมชน

8. ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน

9. การให้การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. การแก้ไขปัญหาความยากจน

สิทธิและหน้าที่ของ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

– กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาได้เอง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
– ช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
– เป็นผู้ประสานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือเอกชนอื่น ๆ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย

สิทธิและหน้าที่ของ ผู้นำ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

– มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ อช.และ
– เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช.ในตำบล
– เป็นผู้แทนของ อช.ในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

อาสาพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวนหมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

(Visited 63 times, 1 visits today)