สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ

จังหวัดพะเยา

นางวรรณภา คงมั่น

พัฒนาการอำเภอแม่ใจสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน