โครงสร้างบุคคลากร

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม

นางสาวนงนุช สุทธิยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลช่างเคิ่ง 0903241219

นางจีรวัฒน์ สติคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ศึกและตำบลท่าผา 082-3900997

นายอดิศร ปันทะรส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกองแขก ตำบลบ้านทับ 0946014883

นางสาวชโรธร เดือนตะคุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแม่นาจร ตำบลปางหินฝน 081-8811106

ว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์

อาสาพัฒนา(อสพ.)
รับผิดชอบตำบลกองแขก 088-2506747

(Visited 962 times, 1 visits today)