ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติตั้งเดิมของ  “อำเภอแม่แจ่ม”   ไม่มีผู้ใดทราบข้อมูลชัดเจนและไม่มีหลักฐาน          ทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ เป็นเพียงตำนานเล่าสืบกันมาว่าแต่ก่อนมีสิงห์สองตัวพี่น้องหากินกันอยู่ใน         ป่าใหญ่ ได้เกิดแย่งอำนาจ และรุกล้ำเขตหากินเป็นข้อพิพาทกันอยู่เนือง ๆ จนกระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ จึงได้แบ่งเขตหากินให้โดยเอาลำห้วยแห่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเขตแดน เรียกสืบกันมาว่า “ห้วยช่างเคิ่ง”  ซึ่งหมายความว่าแบ่งครึ่งกันไว้  ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับที่ดอยสะกาน   ทรงเห็นว่าราษฎรยากจนขาดแคลนข้าวปลาอาหาร ที่จะนำไปถวาย  จึงขนานนามเมืองนี้ว่า “เมืองแจม”          (แจม แปลว่า อดอยากขาดแคลน)  ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองแจ๋ม” และ “แม่แจ่ม”  จนกระทั่งถึง    ทุกวันนี้

                                อำเภอแม่แจ่ม  ได้ยกฐานะเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2477  ตั้งชื่ออำเภอว่า                     “อำเภอช่างเคิ่ง”  ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  4  ตำบลท่าผา  ในปัจจุบัน  มีนายชื่น  ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรก แต่ขณะนั้นราษฎรอดอยากขาดแคลน และไม่นิยมการปกครองที่เก็บภาษีอากร จึงได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งเข้าปล้นที่ว่าการอำเภอ   ทางราชการจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอาศัยอยู่ที่วัดช่างเคิ่ง  โดยมีท้าวสุดสนิทเป็นนายอำเภอและมีฐานะเป็นอำเภอ  ต่อมาจนถึง  พ.ศ. 2481  ทางราชการได้ลดฐานะเป็น              กิ่งอำเภอตั้งชื่อว่า “กิ่งอำเภอแม่แจ่ม”  ขึ้นกับอำเภอจอมทอง  และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภออีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี  พ.ศ.  2499

เที่ยวบ่อน้ำแร่                       ล่องแพน้ำแจ่ม

พักแรมน้ำตก                              ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ

แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช  2457    เป็น   7  ตำบล  104  หมู่บ้าน   ดังนี้

ลำดับ

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลท่าผา

ตำบลปางหินฝน

ตำบลแม่ศึก

ตำบลบ้านทับ

ตำบลแม่นาจร

ตำบลกองแขก

 

19   หมู่บ้าน      4   ชุมชน

10   หมู่บ้าน

14   หมู่บ้าน

17   หมู่บ้าน

13   หมู่บ้าน

19   หมู่บ้าน

12   หมู่บ้าน

 

อำเภอแม่แจ่มมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรม  และแหล่งธรรมชาติอันทรงคุณค่า   อาทิ  เช่น  พระเจ้าตนหลวง  พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน  พระเจ้าแสนตองพระพุทธรูปโบราณ  ปางมารวิชัย  สมัยเชียงแสน   โบสถ์กลางน้ำโบราณ  ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดป่าแดด    คิชกูฎวัดยางหลวง  หมู่บ้านผ้าตีนจก  น้ำตกแม่ปาน  น้ำตกห้วยทรายเหลือง   บ่อน้ำพุร้อนเทพพนม    น้ำออกรู  ฯลฯ              พร้อมสถานที่พัก ที่พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของผู้คน

(Visited 5,322 times, 1 visits today)