พช.แม่แจ่ม​ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​การพัฒนาคุณภาพ​ชีวิตตามหลักทฤษฎี​ใหม่​ ประยุกต์​สู่​ โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​ อำเภอแม่แจ่ม

เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม​ 2565 นายวุฒิกร​ โคจร​รุ่งโรจน์​ นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนาการ​อำเภอ​แม่แจ่ม​ พร้อม​ด้วย​นางสาว​ปรียาภรณ์​ กรรณิกา​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ​ ให้การต้อนรับ​เจ้าหน้าที่​โครงการ​ The​ Partnership​ for​ Action on Green.Economy จาก​ UN.และองค์การ​ระหว่าง​ประเทศ​หรือ ILO​ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 2 แปลง คือ แปลงนายสมชาย ยิ่งสินสวัสศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลปางหินฝน และ แปลงนายวิทยา เจนจิตร์สันติ หมู่ที่ 2 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้เยี่ยมชมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน แปลงนายชุมพล กาวิน่าน หมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวด้วย “โคก หนอง นา โมเดล “
#130 ปี​ กระทรวงมหาดไทย
#60 ปี​ กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for​ good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

(Visited 5 times, 1 visits today)