“โคก หนอง นา ท่องเที่ยวชุมชน”

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ “โคก หนอง นา ท่องเที่ยวชุมชน”

(Visited 4 times, 1 visits today)