“จานรักษ์โลก”

“จานรักษ์โลก” จัดจำหน่าย โดย นายบุญมา แหลมคม ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 4 times, 1 visits today)