@พช.แม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ local Economy

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การ กิจกรรม ที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ” การใช้แผนที่เครื่องมือภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ” ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 หน้าศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย 1) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล 2) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่สนใจ
การฝึกอบรมครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนบูรณาการ การขับเคลื่อนงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ฝึกอบรม
ในการนี้นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนางสาวผกาวรรณ แสนอ่อน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลปางหินฝน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฯ และสังเกตุการณ์
(Visited 4 times, 1 visits today)