@พช.แม่แจ่ม ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ดำเนินการประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีทั้ง 8 อปท. กำนันทั้ง 7 ตำบลและทีมช่าง เพื่อสนับสนุนงาน กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การประชุมครั้งนี้นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด โครงการฯ ให้แก่นายกเทศมนตรี กำนัน และช่างผู้ควบคุมงาน ในการสนับสนุนขับเคลื่อนงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
(Visited 21 times, 1 visits today)