@พช.แม่แจ่ม และพิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว กับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม และทีมวิทยากรครูพาทำแม่แจ่ม (วิทยากรที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมฯ)
มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab model for quality of life : HLM) พื้นที่โครงการหลวงปางอุ๋ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่มสี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดเป็นระยะเวลา 4 คืน 5 วัน
วันที่ 19 มกราคม 2564
06.30 น. กิจกรรมพัฒนาจิตใจใส่บาตร ฟังเทศน์และศาสนาอื่นปฏิบัติตามศาสนกิจตามศาสนา
และพิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล โดยนายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ คาดว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถออกแบบเชิงภูมิสังคมให้เหมาะสมได้อย่างดียิ่ง และเป็นแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล และระดับครัวเรือน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โคโรน่า 2019
# กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.เชียงใหม่
#สพอ.แม่แจ่ม รายงาน 📝
(Visited 9 times, 1 visits today)