ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่6/2563

Mae Chaem news
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่6/2563
โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ประจำ ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีมประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)