สำรวจพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

Mae Chaem news
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดลวันที่ 25 สิงหาคม 2563
นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่มมอบหมายนายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชโรธร เดือนตะคุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลพื้นที่แปลงนายโชคชัย เลิศรุ่งอมรวงศ์
ประสานการถ่ายรูปแปลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 ทิศ จากจุดกลางแปลง และจุดรอบแปลง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้ที่ดิน โดยมีนายศุภกิจ อนุรักษ์ธานี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ซา เป็นผู้นำทาง ในการสำรวจพื้นที่ ครั้งนี้
ณ บ้านแม่ซา ม.2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีมประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 31 times, 1 visits today)