โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

Mae Chaem news
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล

วันที่ 22 สิงหาคม 2563
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์นายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่มและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ให้การต้อนรับดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ให้เกียรติมาพบปะราษฎรบ้านแม่ซา และครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 24 ครัว เรือน และเยี่ยมชมแท็งค์น้ำยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ร่วมปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมฝายดักตะกอนและคลองไส้ไก่ พร้อมทั้งมอบป้ายแก่ครัวเรือนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 24 ครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พื้นที่แปลงนายโชคชัย เลิศรุ่งอมรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ซา หมูที่ 2 ตำบลแม่นาจร
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มี
นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ณ บ้านแม่ซา ม.2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีมประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)