โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมเอามื้อสามัคคีบ้านแม่ซา

Mae Chaem news
โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 14 สิงหาคม 2563
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่มและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเอามื้อสามัคคีในศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบ บ้านแม่ซา หมู่ที่2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมครั้งนี้นายวิทยา ชมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายนายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ซา และครัวเรือนต้นแบบ อำเภอแม่แจ่ม 24 ครัวเรือน
ณ บ้านแม่ซา หมู่ที่2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีมประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)