ประชุมเตรียมความพร้อมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่แจ่ม

Mae Chaem news
กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นี้ เนื่องในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นพบปะประชาชนปีงบประมาณพ. ศ. 2563
โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่แจ่มเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ชั้น 2 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทีมประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)