ประชุมชี้แจง ขับเคลื่อนงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(m)ae (c)haem (n)ews โคก หนองนา โมเดล ?วันที่ 28 กรกฎาค [...]

อ่านต่อ

ประชุมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล

(m)ae (c)haem (n)ews โคก หนองนา โมเดล) ⛰ ?วันที่ 24 กรก [...]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(m)ae (c)haem (n)ews โคก หนองนา โมเดล ?วันที่ 22 กรกฎาค [...]

อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

(m)ae (c)haem (n)ews วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 สำนักงานพัฒน [...]

อ่านต่อ