ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563
นางสาวนงนุช สุทธิยา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ประชุม
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อแจ้ง
ข้อสั่งการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมการดำเนินงาน
1.ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”
2. การดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม

(Visited 15 times, 1 visits today)