@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ?นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นาย [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ