@สพอ.แม่แจ่มร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางณัฐธยาน์ โ [...]

อ่านต่อ