ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 1/ 2563

Mae Chaem News
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 1/ 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1/2563
โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
มีวาระในการประชุมดังนี้
1. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. โครงสร้างการบริหารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.การเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิในคำสั่งคณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม
4. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2560-2562
5. แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ปี 2563
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 25 times, 1 visits today)