@สพอแม่แจ่มร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 12 / 2562

Mae Chaem (newspaper)
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 12 / 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 12 / 2562
โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอ อำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มรมีวาระเข้าร่วมประชุมดังนี้
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
2. การจัดงานกาชาดและงาน OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่ปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562-11 มกราคม 2563
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
เพื่อประชาสัมพันธ์งานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มได้ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 55 times, 1 visits today)