ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม

Mae Chaem News
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562
มีวาระเข้าร่วมประชุมดังนี้
1. การเตรียมจัดงานวันดินโลกระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562
2. งานกาชาดและงาน OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่ปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563
3. การจัดงานมหกรรมไม้ดอก จังหวัดเขียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563
4. งานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน
5. การเตรียมงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์อำเภอแม่แจ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมาย
ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 29 times, 1 visits today)