7 พ.ย.2562 พช.แม่แจ่มประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าผา

♦️วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

🔶นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบตำบลท่าผาและนางเกษร กรรณิกา ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าผา
จัดประชุมสตรีตำบลท่าผา แจ้งแนวทางดำเนินงานปี 2563 ดังนี้
1. การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 “แก้จนเพื่อคนแม่แจ่ม” โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ จำนวน10ครัวเรือน
2. การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าผา ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มเดิม 9 กลุ่มและกลุ่มใหม่ 1 กลุ่ม
3.ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตำบลท่าผา

🔶ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา
📸พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน 📝

(Visited 17 times, 1 visits today)