@สพอ.แม่แจ่มร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ.2562”

Mae Chaem news
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ
“ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ.2562”
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน1,000 ผืน และอุปกรณ์การกีฬาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และนักเรียน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 81 times, 1 visits today)