ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มเดือนพฤศจิกายน

Mae Chaem news
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
เพื่อวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแจ้งข้อสั่งการระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มทราบ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 15 times, 1 visits today)