@สพอ.แม่แจ่มสำรวจและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

Mae Chaem News
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา
สำรวจและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ตามแนวทางกระบวนการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
ครัวเรือนนางหน่อแดง ชวนะมุ่งสกุล
ณ หมู่บ้านสามสบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ สพอ. แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)