พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมคณะทำงานการกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562
นางณัฐธิยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมคณะทำงานการกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อให้การกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 16 times, 1 visits today)