ประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกแม่แจ่ม (GI) ครั้งที่ 1/2562

(m)ae (c)haem (n)ews
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา09.00น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบงาน OTOP
ประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกแม่แจ่ม (GI) ครั้งที่ 1/2562
โดยมีนายบุญลือ ธรรมธารนุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุมครั้งนี้
เพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการและกำหนดเกณฑ์การคัดสรรผ้าตีนจก เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองการผ่านมาตรฐานของ GI การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การกำหนดมาตรฐานของราคาขายผ้าตีนจก
การกำหนดจัดประชุมในรอบปี การรับสมัครสมาชิกใหม่และ การจัดงานของดี ผ้าตีนจก ในครั้งต่อไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 34 times, 1 visits today)