@สพอ.แม่แจ่มร่วมประชุมการดำเนินโครงการการนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

Maechaem NEWS วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อสก.อ.)วันที่23สิงหาคม 2562

Maechaem NEWS 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 2 ของการอบรมฯ นางณ [...]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมโครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนบ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่ม

Maechaem NEWS วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOPในระบบ (e)- commerce เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ