25 กค.62 พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ลงพื้นที่สนับสนุน/ติดตามกลุ่มสตรีกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ

🌞Mae Chaem News🌟

🔊25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา และนายจีระศักดิ์ ผิวอ่อน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายธีระพันธ์ ทนันไชยและนางสุวิพรรณ กันชุม ร่วมสนับสนุน/ติดตามสมาชิกกองทุนสตรีที่กู้เงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่ศึก ไปประกอบอาชีพ จำนวน 4 กองทุน 1.บ้านแม่ศึกจำนวน 3 กองทุน ได้แก่โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า 1 โครงการ และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมู 2 โครงการ และ 2.บ้านกองกานจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมู

“”ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน””

(Visited 18 times, 1 visits today)