22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรมถวายเทียนงานสลากพัตต์และส่งเสริมผ้าซิ่นตีนจกอำเภอแม่แจ่ม

Mae Chaem News
➡️วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเครือข่าย OTOP อำเภอแม่แจ่ม
?ร่วมกิจกรรมถวายเทียนงานสลากพัตต์และประชาสัมพันธ์ อำเภอแม่แจ่ม โดยการนำของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และทีมนักธุรกิจบริษัทผู้นำด้านการท่องเที่ยว ➡️ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อหาแนวหาในการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ผ้าซิ่นตีนจก และผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอแม่แจ่มให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก สู่สากล
?ณ วัดยางหลวง ตำบลท่าผา จังหวัดเชียงใหม่ ?ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน ✍?

(Visited 220 times, 1 visits today)