@สพอ.แม่แจ่มประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม
ครั้งที่ 4/2562โดยมีนายปัณณทัต อิ่นคำ ปลัดอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในที่ประชุม
(-) โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1)การสมัครสมาชิกประเภทบุคคลและองค์กร สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2)ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 ประเภท
(1) งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนในส่วนอำเภอแม่แจ่ม ที่ได้รับการจัดสรร 1,200,000 บาท และได้ปล่อยกู้ตามวงเงินที่จัดสรรหมดแล้ว ทั้งนี้ ในภาพรวมจังหวัดในปีงบประมาณ 2562 ยังมีเงินคงค้างจึงแจ้งให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกอำเภอสามารถกู้เงินได้
(2) งบประมาณเงินอุดหนุน อำเภอแม่แจ่มได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากมียอดสมาชิกกองทุนฯ เกินเป้าหมาย 3)นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการออมแห่งชาติ (กอช.) แนวคิด 2 เรื่อง
(1) แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่เป็นสตรีขาดคนดูแล (2) แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติทุกคน
ณ ร้านอาหารบ้านน้ำแจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)