@สพอ.แม่แจ่มติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านท้องฝาย

♦️ (m)(a)(e)
(c)(h)(a)(e)(m)
(n)(e)(w)(s)📜
➡️วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
♦️นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ ว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ อาสาพัฒนา
📌 ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการพึ่งตนเอง และวิถีชุมชน ประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนต่าง ๆ ที่เข้าไปส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และเพื่อใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆของชุมชนอย่างสูงสุด ภายใต้การจัดการด้านเงินทุนชุมชนของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีครัวเรือนต้นแบบ 1ครัวเรือน1สัญญาและคณะกรรมการทุนชุมชน เข้าร่วม ปรึกษาแนวทางการดำเนินงานต่อไป

📮ณ หมู่บ้านท้องฝาย ม.8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 📸ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน ✍🏻

(Visited 49 times, 1 visits today)