@สพอ.แม่แจ่มร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมาย นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 7 / 2562โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้มีวาระเข้าร่วมดังนี้ 1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 2. กองทุนแม่ของแผ่นดินแจ้ง บ้านแม่ปานหมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง 3. การเผยแพร่การใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. 4. แนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 29 times, 1 visits today)