Mae chaem ขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) (Mobile กอช.)(newspaper)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 🗒”แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินไปประกอบอาชีพและเครือข่าย OTOP อำเภอแม่แจ่ม”
-โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม พบปะ/มอบนโยบายฯ
-โดยมี ผจก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)และผู้ช่วย ผจก. ธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม ให้ความรู้ในเรื่องการออมแห่งชาติ (กอช.)พร้อมรับสมัครสมาชิก 📥(Mobile กอช.)
-ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม📸 ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม

(Visited 31 times, 1 visits today)