นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบให้ข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ (ระดับอำเภอ)

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการอบรมรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

✍️วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ (ระดับอำเภอ) 💻 ณ ห้องภูมิระพี (ชั้น 2 อาคาร 3) โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 📸 ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม 📝

(Visited 87 times, 1 visits today)