OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแม่แจ่ม

OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแม่แจ่ม..
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยทีมงานฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอแม่แจ่ม
โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุมฯ
วาระในการประชุมดังนี้
(1) ปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ ปี 2562
(2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่มมีชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายที่ต้องประเมินจำนวน 4 ชุมชนดังนี้
ประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2บ้าน บ้านแม่ปาน ม.10และบ้านดอยสันเกี่ยง ม.17 ตำบลช่างเคิ่ง
ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ บ้านป่าตึง ม.13ต.ช่างเคิ่ง
ประเภท OTOP Backstreet Academy บ้านท้องฝาย ม.8 ต.ช่างเคิ่ง
โดยต้องประเมิน เป็น 4 ประเภท A B C D..

ณ ที่ทำการกลุ่มลายเมืองแจ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 94 times, 1 visits today)