สพอ.แม่แจ่มร่วมโครงการการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือค้าเกษตรกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Firld day)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมโครงการเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงของผลผลิต ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 110 times, 1 visits today)