@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจังหวัด (คสป.) จังหวัดเชียงใหม่

26 กพ.2562 เวลา 09.30น.
-นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจังหวัด (คสป.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
(เครื่องเขียน)นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
(ปักหมุด)1. เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี พ.ศ. 2562
2. การขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานสานพลังประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่
4. การจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562

ณ ห้องประชุมพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 56 times, 1 visits today)