สพอ.แม่แจ่มจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้นายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน(กิจกรรมที่ 2 สร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนพัฒนาบ้านนายางดิน หมู่ที่ 12 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฐานการเรียนรู้เรื่องการ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่…ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม

(Visited 56 times, 1 visits today)