สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายางดิน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้นายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน(กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักการน้อมนำปรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล/ครัวเรือน/ชุมชนพร้อมทั้งอธิบายการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดและการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขหรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ณ หมู่บ้านนายางดิน หมู่ที่ 12 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม

(Visited 115 times, 1 visits today)