สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านแม่ยางส้าง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้นายพืชมงคล สิงหกุลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน(กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อประชุมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักการน้อมนำปรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล/ครัวเรือน/ชุมชนพร้อมทั้งอธิบายการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดและการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขหรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ณ หมู่บ้านแม่ยางส้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่✒️ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม 📝

(Visited 122 times, 1 visits today)