สพอ.แม่แจ่มประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ตำบลช่างเคิ่ง

วันที่​ 18 ธันวาคม​ 2561​ เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ อาสาพัฒนา(อสพ.) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 และติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลมีคุณภาพหน้าเชื่อถือ และเสร็จสิ้นตามกำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่📸ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม ✏

(Visited 21 times, 1 visits today)