คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มประชุมคณทำงานพิจรณาคัดเลือกคลองต้นแบบ  ตามโครงการ ” คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ” เพื่อให้การคัดเลือกคลอง(หรือแหน่งน้ำประเภทอื่น ได้แก่ ห้วย/หนอง/บึง) ต้นแบบ  ตามโครงการ ” คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ” รวมทั้งกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุนชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
#ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 392 times, 1 visits today)