พช.แม่แจ่ม จัดกิจกรรมประชุมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกองกาน อ.แม่แจ่ม

เดือนธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ การจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกองกานหมู่ 7 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม โดย มีวิทยากรจากหน่วยมวลชนสัมพันธ์ มทบ 33. รท.ถนอม แสงแก้ว และ นายธีรพันธ์ ทนันไชย ผู้นำ อช ตำบลแม่ศึก ร่วมให้ความรู้ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 30 คน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เอาชนะปัญหายาเสพติด ต่อไป

 

(Visited 153 times, 1 visits today)