พช.แม่แจ่ม ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 2561

วันที่  29  พฤศจิกายน 2560  นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมทีมงานพช .

ทำการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ   ตำบลแม่นาจรเพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 2561

ในการนี้ มีนายบวร สุริยชัยพันธ์ นายก อบต.แม่นาจร พร้อมผู้บริหาร เ ข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2561

(Visited 57 times, 1 visits today)