อำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมการอบรม เวที (Way of Life)

เดือนกันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม  จัดกิจกรรมเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และกล่าวคำปฏิญาณ   เพื่อให้ประชาชน ตั้งใจในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9พร้อมนำแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

(Visited 29 times, 1 visits today)