ประชุมโครงการพัฒนาสตรีอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มและเครือข่ายกรรมการสตรี ในการประชุม ทบทวนการดำเนินงาน และพัฒนาการทำงานของกรรมการสตรีอำเภอแม่แจ่ม และทำความเข้าใจการแต่งตั้งคณะทำงานสตรีและการบริหารโครงการที่ของบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม

 

(Visited 59 times, 1 visits today)