กิจกรรมตรวจมอบตราสินค้า Gi ผ้าจกแม่แจ่ม

วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมอบตรามาตรฐานสินค้า GI (Geographical Indication) ผ้าซิ่นตีนจก แม่แจ่ม  โดย มี คณะกรรมการร่วมตรวจสอบ พบว่าผ้าที่เข้าขอรับการตรวจสอบจำนวนมากกว่า 20 ผืนและได้รับตราสินค้า GI จำนวน 8 ผืน ทั้งนี้จะได้ทำการขออนุมัติการใช้สนิค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

(Visited 200 times, 1 visits today)