ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  อำเภอแม่แจ่ม  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรม ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม พิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณนับสนุนกิจกรรม กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทั้ง 7 ตำบล งบประมาณ   สองล้านห้าแสนบาทถ้วน  โดย มีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร  นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธาน   พร้อมคณะกรรมการ  ผลการพิจารณาพบว่าโครงการได้รับการนอุมัติทั้งหมด  จำนวน 1 ล้าน 9 แสนกว่า บาท  และจะมีการดำเนินงานติดตามการสนับสนุนต่อไป

(Visited 36 times, 1 visits today)